Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201712* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: 01---D03---D
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 624  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Young, Richard R., 1946- Railway security : protecting against manmade and natural disasters / Richard R. Young, Gary A. Gordon, and Jeremy F. Plant. monografie 2018 London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

2
Juckeland, Guido OpenACC for programmers : concepts and strategies / edited by Sunita Chandrasekaran, Guido Juckeland. monografie 2018 Boston ;Columbus ;New York ;Dubai ;London ;Paris ;Delhi ; : Addison-Wesley :, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

3
Emrouznejad, Ali Fuzzy analytic hierarchy process / by Ali Emrouznejad and William Ho. monografie 2018 Boca Raton :London :New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

4
Denton, Tom, 1958- Automobile electrical and electronic systems / Tom Denton. monografie 2018 London : Routledge, Taylor & Francis Group,New York :. Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

5
Lukeš, Zdeněk, 1954- Znovuobjevený mistr secese a kubismu Emil Králíček = Emil Králíček - rediscovered master of art nouveau and cubism / Zdeněk Lukeš. monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

6
Gašparík Jozef Železniční doprava : technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí / Jozef Gašparík, Jiří Kolář. učebnice 2017 Praha : Grada Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 7/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

7
Procházková, Dana, 1945- Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení / Dana Procházková. monografie 2017 Praha : ČVUT v Praze, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

8
Krummholz, Martin, 1974- Zámek Troja / Martin Krummholz. monografie 2017 [Praha] : Galerie hlavního města Prahy, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

9
Jelínková, Jitka, 1969- Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček. příručky 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

10
Madachy, Raymond J. What every engineer should know about modeling and simulation / Raymond Joseph Madachy, Dan Houston. monografie 2017 Boca Raton :London :New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

11
Pacina, Jan, 1980- Využití bezkontaktního sběru prostorových dat pro modelování a sledování změn krajiny = The usage of remotely sensed spatial data for landscape modelling and change detection / Jan Pacin monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

12
Mitášová, Monika, 1968- Vladimír Dedeček : stávanie sa architektom. biografie 2017 Bratislava : Slovenská národná galéria, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

13
Mitášová, Monika, Vladimír Dedeček : Interpretácie architektonického diela / Monika Mitášová (ed.). monografie 2017 Bratislava : Slovenská národná galéria, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Trojanová, Irena, 1964- Vedení lidí ve školách a školských zařízeních / Irena Trojanová. monografie 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

15
Sjezd českých historiků umění 2015 : Věda a umění : sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.-18. září 2015 / Rostislav Švácha, Sabina Soušková, Anna Šubrtová (eds.). sborníky konferencí 2017 Praha : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Univerzitou Palackého Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

16
Mongin, Olivier, 1951- Urbánní situace : město v čase globalizace / Olivier Mongin ; z francouzského originálu La condition urbaine: Laville à ĺheure de la mondialisation ...přeložila Edita Wolf. monografie 2017 Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

17
Machalíková, Pavla, Umění a tradice / Pavla Machalíková - Tomáš Winter (edd.). monografie 2017 V Praze : Artefactum, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

18
Frénod, Emmanuel Two-scale approach to oscillatory singularly perturbed transport equations / by Emmanuel Frénod. monografie 2017 Cham : Springer International Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

19
TOP 2017 TOP 2017 : Engineering of Environment Protection : proceedings of the abstracts : 20-22 September 2017, Šamorín - Čilistov, Slovak Republic = TOP 2017 - Technika Ochrany Prostredia / edited by sborníky konferencí 2017 V Bratislave : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavatel’stve SPEKTRUM STU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Garlík, Bohumír, 1943- Technická zařízení budov : elektrická instalace v budovách / Bohumír Garlík. učebnice 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 17/ 2)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo