Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Add to My e-Shelf  |  Locate  |  Save/Mail  

Full View of Record

 
Choose format: Standard format Catalog card Citation Name tags MARC tags
Record 15 out of 46 Previous Record   Next Record
Author LinkHorník, Pavel
Title LinkLesní požáry a jejich zdolávání : bakalářská práce = Forest fires and their overcoming / Pavel Horník ; vedoucí bakalářské práce Pavel Šimek.
Parallel title LinkForest fires and their overcoming
Imprint 2017.
Description 71 listů : ilustrace + 1 CD-ROM

Thesis advisor LinkŠimek, Pavel
Opponent LinkŘíha, Roman
Oth.author-corp. LinkČeské vysoké učení technické v Praze. Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Gen. Note Bakalářská práce(Bc.)--ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Praha, 2017
Bibliogr. Obsahuje bibliografii
Abstract Abstrakt v češtině a angličtině
Obsahem bakalářské práce je problematika lesních požárů a jejich zdolávání v současné době se zaměřením na využití moderní techniky, nových prostředků a taktických postupů. Suché období, které se v posledních letech objevilo v České republice zapříčinilo nárůst lesních požárů, které se v některých místech projevily s nečekanou intenzitou. Odkryly se tak některé nedostatky, které má systém jejich zdolávání. Byla masivně využita technika pořízená z dotačních programů Evropské unie za účelem zvládání podobných mimořádných událostí. Tato technika je plošně rozmístěna po území České republiky u Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů a součástí této práce je i její představení a přiblížení taktické hodnoty a speciálních vlastností. V teoretické části práce jsou popsány základní oblasti jako funkce lesa, klimatické jevy, základní informace o požáru, taktika a nebezpečí při lesních požárech. Vzniká tak ucelený přehled o problematice lesního požáru. Praktická část se zabývá konkrétní moderní technikou a prostředky požární ochrany využívanými při zdolávání lesních požárů. Dále jsou analyzovány některé zásahy, které proběhly v roce 2015 na území České republiky a je provedena jejich analýza. V závěru je provedeno shrnutí a jsou navrženy změny taktiky v oblasti zásahů u lesních požárů.
The bachelor’s thesis deals with the issue of forest fires and their current suppression, focusing on the use of modern technology, new means and tactical procedures. The dry seasons affecting the Czech Republic in recent years has resulted in an increase in forest fires, which emerged with unexpected intensity in some places. This has revealed some shortcomings in the suppression system. The technology acquired from the EU subsidy programmes to control similar emergencies has been extensively used. The technology has been distributed at the Fire Rescue Services of the individual regions over the entire territory of the Czech Republic, and this thesis also includes its description, outlining its tactical value and special features. The theoretical part of the thesis describes the basic areas, such as forest functions, climatic phenomena, basic information about fire, tactics and hazards in forest fires. This provides a comprehensive overview of the forest fire issue. The practical part deals with specific modern technology and means of fire protection used for suppressing forest fires. Some interventions carried out in the Czech Republic in 2015 are also analysed. The conclusion presents a summary, proposing changes to tactics in forest fire interventions.

PSH Linklesní požáry
Linkpožární technika
Keywords Linkhasičský záchranný sbor
Document type Linkbakalářské práce
Content type Linktext
Media type Linkbez média
Linkpočítač
Carrier type Linksvazek
Linkpočítačový disk


Date of defence 06. 06. 2017
Degree Bc.
St.programme/branch LinkOchrana obyvatelstva / Plánování a řízení krizových situací
Faculty/department LinkFakulta biomedicínského inženýrství / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Electronic Location http://hdl.handle.net/10467/69090
Record Number 000790071

Holdings All items
Permanent link for this record

Previous Record   Next Record


End Session - Preferences - Feedback - Help - ILL - Ex Libris - Browse - Search - Results List - Previous Searches - Databases - Basket
Aleph logo