ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     
Úplné zobrazení záznamu
Záznam 5 z 46

Přidat do schránky  |  Výsledky dotazu

Bibliografické informace


Autor   LinkHorník, Pavel
Název   LinkLesní požáry a jejich zdolávání : bakalářská práce = Forest fires and their overcoming / Pavel Horník ; vedoucí bakalářské práce Pavel Šimek.
Souběžný název   LinkForest fires and their overcoming
Naklad.údaje   2017.
Rozsah   71 listů : ilustrace + 1 CD-ROM
 
Vedoucí práce   LinkŠimek, Pavel
Oponent   LinkŘíha, Roman
Dal.autor-korporace   LinkČeské vysoké učení technické v Praze. Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Poznámka   Bakalářská práce(Bc.)--ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Praha, 2017
Poznámka   Obsahuje bibliografii
Abstrakt   Abstrakt v češtině a angličtině
  Obsahem bakalářské práce je problematika lesních požárů a jejich zdolávání v současné době se zaměřením na využití moderní techniky, nových prostředků a taktických postupů. Suché období, které se v posledních letech objevilo v České republice zapříčinilo nárůst lesních požárů, které se v některých místech projevily s nečekanou intenzitou. Odkryly se tak některé nedostatky, které má systém jejich zdolávání. Byla masivně využita technika pořízená z dotačních programů Evropské unie za účelem zvládání podobných mimořádných událostí. Tato technika je plošně rozmístěna po území České republiky u Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů a součástí této práce je i její představení a přiblížení taktické hodnoty a speciálních vlastností. V teoretické části práce jsou popsány základní oblasti jako funkce lesa, klimatické jevy, základní informace o požáru, taktika a nebezpečí při lesních požárech. Vzniká tak ucelený přehled o problematice lesního požáru. Praktická část se zabývá konkrétní moderní technikou a prostředky požární ochrany využívanými při zdolávání lesních požárů. Dále jsou analyzovány některé zásahy, které proběhly v roce 2015 na území České republiky a je provedena jejich analýza. V závěru je provedeno shrnutí a jsou navrženy změny taktiky v oblasti zásahů u lesních požárů.
  The bachelor’s thesis deals with the issue of forest fires and their current suppression, focusing on the use of modern technology, new means and tactical procedures. The dry seasons affecting the Czech Republic in recent years has resulted in an increase in forest fires, which emerged with unexpected intensity in some places. This has revealed some shortcomings in the suppression system. The technology acquired from the EU subsidy programmes to control similar emergencies has been extensively used. The technology has been distributed at the Fire Rescue Services of the individual regions over the entire territory of the Czech Republic, and this thesis also includes its description, outlining its tactical value and special features. The theoretical part of the thesis describes the basic areas, such as forest functions, climatic phenomena, basic information about fire, tactics and hazards in forest fires. This provides a comprehensive overview of the forest fire issue. The practical part deals with specific modern technology and means of fire protection used for suppressing forest fires. Some interventions carried out in the Czech Republic in 2015 are also analysed. The conclusion presents a summary, proposing changes to tactics in forest fire interventions.
 
PSH   Linklesní požáry
  Linkpožární technika
Klíčová slova   Linkhasičský záchranný sbor
Typ dokumentu   Linkbakalářské práce
Typ obsahu   Linktext
Typ média   Linkbez média
  Linkpočítač
Typ nosiče   Linksvazek
  Linkpočítačový disk
 
 
Datum obhajoby   06. 06. 2017
Hodnost   Bc.
Stud. program/obor   LinkOchrana obyvatelstva / Plánování a řízení krizových situací
Fakulta/katedra   LinkFakulta biomedicínského inženýrství / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
El.umístění   http://hdl.handle.net/10467/69090
 
Číslo záznamu   000790071
Exempláře   Všechny jednotky

Previous Record   Next Record
Bibliografický záznam | S kódy polí MARC21

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze